Sprawozdanie z prac Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w czasie 47. posiedzenia Sejmu

Poniedziałek 11 września 2017 r.

Godzina 12:00 posiedzenie pod przewodnictwem posła Jana Dudy, podkomisji nadzwyczajnej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424).

W posiedzeniu udział wzięli: pani Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – pan Andrzej Szweda-Lewandowski, który przedstawił pozytywną opinię poprawek do przedmiotowej ustawy wniesionych przez grupę posłów klubu parlamentarnego PIS na poprzednim posiedzeniu tej podkomisji 8 czerwca 2017 r. Rzeczone poprawki dopuszczają, po uzyskaniu zezwolenia o które ubiegać się należy u ministra właściwego do spraw środowiska, prowadzenie uprawy GMO w wyznaczonej strefie spełniającej m. in. wymóg zgody gospodarujących w odległości 10 km od granicy tej uprawy.

Pan poseł Jarosław Sachajko przedstawił pakiet poprawek do projektu przedmiotowej ustawy przygotowane przez grupę posłów klubu parlamentarnego Kukiz 15, który zakłada brak jakichkolwiek warunków uzyskania zezwolenia ministra właściwego do spraw środowiska z racji całkowitego zakazu prowadzenie uprawy GMO na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Po ożywionej dyskusji z udziałem przedstawicieli strony społecznej, posłów i strony rządowej przewodniczący podkomisji pan poseł Jan Duda poinformował zebranych, iż po uzyskaniu opinii prawnej dotyczącej zgodności, przedstawionej przez pana posła Jarosława Sachajkę, propozycji poprawek z ustawodawstwem Unii Europejskiej, jak również stanowiska Ministra Środowiska w powyższej sprawie, zwoła następne posiedzenie podkomisji.

Godz. 15:30 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 1807). Uzasadnienie projektu przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech. W celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń projekt zakłada zwiększenie limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji na lata 2015-2018 umożliwiając wypłatę odszkodowań oraz rekompensat za nieprzerwane zaprzestanie utrzymywania świń. Komisja jednogłośnie przyjęła tekst projektu ustawy w brzmieniu przedłożenia.

Wtorek 12 września 2017 r.

Godz. 8:45 posiedzenie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (druk nr 1716).

W posiedzeniu udział wzięli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pani Ewa Lech, zastępca głównego inspektora sanitarnego – pan Grzegorz Hudzik oraz zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Arkadiusz Szymoniuk. Uzasadnienie projektu przedstawił poseł przewodniczący pan Jarosław Sachajko. Projekt ma na celu umożliwienie rolnikom sprzedaży swoich produktów odbiorcom końcowym nie tylko w sposób bezpośredni, w obrębie swoich gospodarstw lub na targowiskach, ale także za pośrednictwem sklepów, restauracji czy stołówek. Ma to niezwykle duże znaczenie zarówno z punktu widzenia rolników, konsumentów jak i właścicieli zakładów, które będą mogły zaproponować swoim klientom zdrowe produkty bezpośrednio od rolnika. Wprowadzenie powyższych zmian przyczyni się przede wszystkim do wzrostu dochodów rolników, którzy będą mogli sprzedawać swoją zdrową nieprzetworzoną żywność szerokiemu gronu odbiorców. Zważywszy na zainteresowanie strony społecznej oraz posłów wnioskodawców rozszerzeniem kręgu uczestników rolniczego handlu detalicznego z jednej strony a negatywnym do projektu ustawy stanowiskiem strony rządowej z drugiej ustalono, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie kontynuowała pierwsze czytanie ww. projektu na jednym z następnych posiedzeń.

Godz. 14:00 posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wg porządku dziennego:

Informacja ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat odstrzału dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat nowych przypadków występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce.

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat skutków wdrożenia rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. 

Informacje przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Jacek Bogucki, podsekretarz stanu w MRiRW – pani Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, główny konserwator przyrody – pan Andrzej Szweda-Lewandowski, kierownik Działu Hodowli i Ośrodków Hodowli Zwierzyny Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego – pan Bartłomiej Popczyk oraz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych pan Wiktor Szmulewicz. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 lipca 2017 r. ma za zadanie podniesienie poziomu zabezpieczenia przed wirusem ASF gospodarstw zlokalizowanych na terenie występowania choroby, m.in. zachęca do rezygnacji z hodowli świń na jakiś czas. Od 11 września br. Komisja Europejska na terenie wszystkich stref pozwala zastosować rekompensatę za likwidację hodowli dla rolników którzy produkują do 50 sztuk świń. Program jest dobrowolny, a kwoty rekompensat są jeszcze konsultowane. Aktualnie na terenie kraju pojawiły nowe przypadki ASF. Z wyliczeń MRiRW w woj. podlaskim jest obecnie 11 ognisk, 4 w woj. mazowieckim i 45 ognisk w woj. lubelskim. Łącznie od początku pojawienia się choroby na terenie Polski w 2014 r., odnotowano 97 ognisk. Sekretarz stanu w MRiRW, koordynator rządu ds. ASF – Jacek Bogucki poinformował, że zwalczanie ASF jest sprawą priorytetową – na ten cel przeznaczono ostatnio 140 mln zł. Poinformowano również, iż odstrzał dzików w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń w Polsce realizowany jest głównie w oparciu o akty prawa miejscowego, tj. rozporządzenia powiatowych lekarzy weterynarii lub wojewodów. Według stanu na dzień 4 września br. odstrzelono 3394 dziki z 7012 zaplanowanych. Przedstawiciel Polskiego Związku Łowieckiego podkreślił, że nie będzie już w planach łowieckich górnych limitów odstrzału dzików, co umożliwi intensyfikację odstrzałów sanitarnych. Pan Wiktor Szmulewicz prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, uwzględniając wieloletnie zagrożenie rozprzestrzenienia się ASF w Polsce podkreślił konieczność wypracowania perspektywicznego długofalowego programu bioasekuracji na terytorium całego Kraju. W trakcie dyskusji poruszano m.in. kwestie: trudność spełnienia warunków bioasekuracji, niedostatecznych odszkodowań i skuteczniejszego monitorowania upadków dzików jako niezwykle ważnego ogniwa bioasekuracji.

Środa 13 września 2017 r.

Godz. 9:00 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2016 roku (druk nr 1725) w zakresie działania Komisji.

Komisja uchwaliła dezyderat nr 9 skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie podjęcia działań ułatwiających sprzedaż żywności z gospodarstw rolnych. W dezyderacie Komisja zwraca się m.in. o wskazanie aktów prawnych, na podstawie których w innych krajach UE odbywa się sprzedaż żywności przez rolników do podmiotów gospodarczych niebędących odbiorcami końcowymi.

W ramach spraw bieżących zebrani wysłuchali informacji pana Sławomira Litwina przewodniczącego Rybackiego Sztabu Kryzysowego w sprawie zamiaru odebrania środków unijnych rybakom śródlądowym na rzecz wsparcia rybaków morskich. Podniesiono też kwestę dezyderatu nr 3/8 Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojącej informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników - hodowców karpia uchwalony 20 czerwca 2017 r., na który dotychczas nie nadesłano odpowiedzi.

W ramach spraw bieżących poruszono m.in. problemy związane z interpretacją rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 5 lipca 2017 r. w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji.
Opracowanie: Grzegorz Anczewski

(Źródło: KRIR)