Sprawy rolnictwa na 39. Posiedzeniu Sejmu - sprawozdanie z posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 kwietnia 2017 r. Godz. 10:15 Wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej (druk nr 1375), uzasadniał poseł Jarosław Sachajko – przewodniczący KRiRW. Przewodniczący Komisji odczytał przekazane 28 marca 2017 r. uwagi samorządu rolniczego do projektu, poddając je ostrej krytyce. Przewodniczący nie miał natomiast zastrzeżeń do uwag przekazanych przez inne podmioty pomimo iż były zbieżne z tymi, które przekazał Zarząd KRIR. Po przeprowadzonej dyskusji z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniewa Babalskiego przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko powołał Podkomisję nadzwyczajna Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Godz. 11:00 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeprowadzenia pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1308). Komisja nie przystąpiła do pierwszego czytania ww. projektu ustawy z uwagi na wniosek zgłoszony przez poseł Paulinę Hennig-Kloskę (Now.), dotyczącym przeprowadzenia równolegle pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (druk nr 1429). Po przeprowadzonej dyskusji przewodniczący Komisji – poseł Jarosław Sachajko poinformował, że uwzględnia wniosek poseł Pauliny Hennig-Kloski i pierwsze czytanie projektów z druków nr 1308 i 1429 odbędzie się na kolejnym posiedzeniu Komisji

Godz. 12:00 Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w celu przeprowadzenia pierwszego czytania rządowego projektem ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (druk nr 1428). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu m.in. umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcje jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubieganie się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki. Komisja przyjęła zaakceptowaną przez stronę rządową poprawkę legislacyjną. W wyniku głosowania przeprowadzonego na wniosek posła Artura Dunina (PO) Komisja przyjęła sprawozdanie wybierając na posła sprawozdawcę Zbigniewa Dolatę. (PiS)

6 kwietnia 2017 r.

Godz. 9:15. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o aktualnym stanie prac nad rządowym projektem ustawy o spółdzielniach rolników. Projekt ustawy o spółdzielniach rolników (druk nr. 1425) został rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów 15 grudnia 2016 r. Następnie, w dniach 7-8 lutego 2017 r. był przedmiotem prac Komisji Prawniczej i pismem z 17 lutego 2017 r. skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów. Pierwsze czytanie przedmiotowego projektu ustawy miało miejsce na 39 posiedzeniu plenarnym Sejmu (punkt 7 porządku dziennego 5 kwietnia 2017 r.) uzasadnienie przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jacek Bogucki. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała również informacji na temat analizy porównawczej funkcjonowania spółdzielczości rolniczej w Danii, Francji i Holandii. Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki oraz zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – Marian Borek.

Godz. 12: 00 – Na kolejnym posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Komisji Infrastruktury wysłuchano informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska na temat zadań związanych z poprawą infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Z przedstawionych informacji wynika, że 36% dróg lokalnych w Polsce jest w stanie złym, a 35% w stanie niezadowalającym. Zły stan techniczny dróg lokalnych wymaga stworzenia systemu wsparcia finansowego z budżetu państwa, szczególnie, jeśli chodzi o poprawę jakości dróg powiatowych i gminnych. Minister Infrastruktury i Budownictwa asygnuje na wsparcie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego środki w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, łącznie 3,8 mld zł, oraz w ramach rezerwy subwencji ogólnej – ponad 335 mln zł w roku 2017. Przedstawiciele rządu poinformowali członków Komisji, że na koniec 2015 r. na obszarach wiejskich istniało ponad 241 tys. km sieci wodociągowej i prawie 93 tys. km sieci kanalizacyjnej. Najdłuższa sieć wodociągowa znajduje się na terenie województwa mazowieckiego, a najkrótsza w województwie lubuskim. Najdłuższą sieć kanalizacyjną posiada województwo podkarpackie, najkrótszą województwo podlaskie. Posłowie zostali także poinformowani, że minister rolnictwa, dostrzegając znaczenie infrastruktury wiejskiej dla jakości życia mieszkańców wsi, w ramach prac nad rządową Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zgłosił projekt „Infrastruktura dla obszarów wiejskich”. Przewiduje on m.in. dalszy rozwój dróg lokalnych i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenach wiejskich. Źródła finansowania to istniejące programy PROW i POWER, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środki z budżetu państwa i z budżetów samorządów. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa – Jerzy Szmit oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Mariusz Gajda.

Godz. 15:00 – posiedzenie Podkomisji stałej do spraw utworzenia Urzędu Bezpieczeństwa Żywności - wysłuchano informacji Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ewy Lech o wynikach konferencji uzgodnieniowej, dotyczącej projektu ustawy o Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności.

Opracowanie: Grzegorz Anczewski