Uprawa rekomendowanych odmian szansą na zwiększenie dochodów rolników

Właściwie dobrana odmiana do uprawy jest najtańszym sposobem zwiększenia produkcji rolniczej, gdyż zazwyczaj nie angażuje dodatkowych nakładów, a może przynieść wymierne korzyści produkcyjne. Stały dopływ odmian krajowych i zagranicznych stwarza zapotrzebowanie na niezależną i obiektywną informację o odmianach. Producenci rolni mogą ponosić coraz większe ryzyko zakupu nietrafionej odmiany. Dobrym źródłem informacji o odmianach są wyniki doświadczeń PDO, które dają informację o wartości gospodarczej i użytkowej odmian wpisanych zarówno do Krajowego Rejestru (KR) jak i Wspólnotowego Katalogu Odmian (CCA). Program Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego jest prawnie umocowanym systemem doświadczalnym nadzorowanym przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Głównym zadaniem PDO jest umożliwienie rolnikom trafnego wyboru odmian najlepiej dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania.

Lokalizacja jednostek koordynujących PDO

Potencjalna liczba odmian mogących funkcjonować w obrocie  nasiennym w Polsce w 2016 roku.                 

Gatunek

Liczba odmian

Rejestr UE (CCA)

Rejestr krajowy

(KR)

Rekomendacja

do uprawy w woj. łódzkim (LOZ)

Pszenica ozima

1825

90

12

Ziemniak

1666

108

14

Rzepak ozimy

1075

103

10

Jęczmień jary

721

57

11

Jęczmień ozimy

643

24

3

Pszenica jara

370

29

6

Pszenżyto ozime

294

40

9

Owies jary

262

25

2

Żyto ozime

159

46

6

Pszenżyto jare

18

11

3

Za realizację doświadczeń na terenie województwa odpowiada Łódzki Zespół PDO, powołany przez Marszałka Województwa Łódzkiego, Prezesa Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego i Dyrektora COBORU. Jednostką nadzorującą merytorycznie i finansowo badania jest Stacja Koordynująca – SDOO w Sulejowie.

Charakterystyka PDO:

 • Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe (PDO) jest systemem badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego rejestru (KR) lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian (CCA).
 • PDO jest unikatowym systemem doświadczalnictwa odmianowego w Unii Europejskiej, dzięki któremu wykorzystuje się efekt synergizmu w kontekście organizacyjno-ekonomicznym, wynikający ze współpracy pomiędzy istniejącymi w kraju jednostkami badawczo-doświadczalnymi.
 • PDO jest wielopodmiotowym systemem doświadczalnym, w którym współpracują ze sobą jednostki i organizacje zainteresowane rozwojem rolnictwa, zarówno w skali kraju jak i własnego regionu (województwa), tj. samorządy terytorialne, samorządy rolnicze, administracja rządowa, służby doradcze, firmy hodowlano-nasienne, jednostki naukowe, związki plantatorów, przemysł przetwórczy oraz inne instytucje i organizacje.

Korzyści gospodarcze z realizacji PDO:

 • Pełniejsze wykorzystanie postępu biologicznego (odmianowego) w rolnictwie.
 • Systematyczny dopływ obiektywnej informacji o wartości użytkowej odmian i ich przydatności do uprawy w całym kraju, jak i różnych jego rejonach, a także przy stosowaniu różnych poziomów agrotechniki.
 • Ułatwienie rolnikom trafnego doboru odmian do uprawy, dostosowanych do lokalnych warunków gospodarowania oraz stosowanej technologii uprawy.
 • Regulacja dopływu do krajowego rolnictwa odmian roślin, zarówno z Krajowego rejestru, jak i ze Wspólnotowych katalogów odmian. 

   Potencjalne korzyści finansowe wynikające z realizacji programu PDO w województwie łódzkim.    

 • Areał uprawy zbóż w woj. łódzkim – ok. 570 000 ha
 • Cena 100 kg ziarna – ok. 55 zł
 • Potencjalne korzyści, zależnie od przyrostu plonu w wyniku dobrania właściwych odmian:

 

Plon wyższy o     10 kg/ha -          3,1 mln zł

Plon wyższy o     50 kg/ha -          15,7 mln zł

Plon wyższy o   100 kg/ha -         31,4  mln zł

Plon wyższy o   500 kg/ha -         156,8 mln zł

 

 • Różnice w plonowaniu odmian zbóż w doświadczeniach PDO z reguły przekraczają 500 kg/ha

                Wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach PDO pozwalają na sporządzenie dla najważniejszych gatunków roślin rolniczych w województwie łódzkim tzw. „Listy Odmian Zalecanych do Uprawy (LZO). Lista odmian zalecanych do uprawy jest corocznie aktualizowana, trafiają na nią odmiany wykazujące największą przydatność do uprawy w warunkach naszego województwa. Stwierdzona w czasie badań duża wartość tych odmian daje większą gwarancję uzyskania lepszych efektów gospodarczych niż uprawa innych odmian.

Znaczącym wsparciem merytorycznym i finansowym programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego są partnerzy ustawowi tj. samorząd województwa i izba rolnicza.                                                                                                               

 Dr inż. Przemysław Majchrowski

 Dyrektor COBORU

Stacja Doświadczalne Oceny Odmian w Sulejowie                                              

www.sulejow.coboru.pl