V w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ

Przedstawiciele rolników z naszego województwa spotkali się w sobotę 10 czerwca br. w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego by porozmawiać o problemach rolnictwa naszego regionu. Obrady Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego otworzył Prezes IRWŁ Bronisław Węglewski wraz z Zarządem IRWŁ: Andrzejem Komalą – Wiceprezesem IRWŁ, Ewą Bednarek, Mariuszem Chebą i Dariuszem Kowalczykiem. Krajową Radę Izb Rolniczych na obradach reprezentował Członek Zarządu KRIR – Robert Nowak. Wśród zaproszonych gości, którzy uczestniczyli w spotkaniu byli: Krzysztof Andrzejewski - zastępca Dyrektora Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR, Janusz Ciesielski zastępca Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi, Anna Bieniawska Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi oraz przedstawicielki Łódzkiego Lekarza Weterynarii - Katarzyna Leszczyńska oraz Magdalena Zel. Poseł na Sejm RP Robert Telus - Wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przesłał na ręce Bronisława Węglewskiego list z podziękowaniem za zaproszenie i życzeniami owocnych obrad. 

W czasie obrad Delegaci IRWŁ m.in. poruszali problemy związane ze szkodami łowieckimi, a przede wszystkim ze stratami spowodowanymi niską temperaturą, nawalnymi deszczami, huraganem i gradem w powiatach: łódzkim-wschodnim, poddębickim, piotrkowskim, tomaszowskim, skierniewickim i radomszczańskim. Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego 7 czerwca br. wystosowała wniosek do Wojewody Łódzkiego o pilne uruchomienie procedur mających na celu pomoc poszkodowanym rolnikom, ponieważ znacznemu uszkodzeniu uległy uprawy zbóż, roślin pastewnych, a w niektórych przypadkach naruszone zostały konstrukcje budynków.  Zwracano uwagę na ciągle problematyczny bezcłowy import zboża z Ukrainy, a także import ziemniaków z Rumunii, który nie służy interesom naszych rolników.

W czasie dyskusji Robert Nowak reprezentant KRIR przedstawił zakres działań samorządu rolniczego na szczeblu krajowym. Działania związane z programami dla rolników, zapobieganiem chorób wśród zwierząt gospodarskich oraz ubezpieczeniami dla rolników przedstawili zaproszeni gości – przedstawiciele instytucji współpracujących z Izbą Rolniczą Województwa Łódzkiego.

            Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przyjęło sprawozdanie z działalności Izby i udzieliło absolutorium Zarządowi IRWŁ za rok 2016 oraz uchwaliło budżet Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego na rok 2017.  

Wnioski podjęte na V/V Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego  w dniu  10 czerwca 2017r.

 1. Podjęcie działań mających na celu zmianę zasady dopłat do produkcji zwierzęcej.  Stany zwierząt  w ramach płatności do bydła lub płatności do  krów powinny być brane  ze stanu średniorocznego, a nie ze stanu na dzień składania wniosku o dopłaty bezpośrednie.
 2. Podjęcie działań mających na celu uproszczenie zapisów w rejestrze zabiegów agrotechnicznych na terenach OSN, odnoszących się do zapisu nawożenia mineralnego, organicznego oraz orki przykrywającej. Obecnie rolnicy prowadzą szczegółowe obszerne rejestry, którym wpisują każde działanie np. bronowanie, pielenie itp. Takie zapisy są uciążliwe dla rolników i nic nie wnoszą.
 3. Podjęcie działań mających na celu zniesienie obowiązku wydawania decyzji dla rolników właścicieli lasów prywatnych na drzewa chore (suche). Zniesienie obowiązku wydawania asygnaty skróci procedurę, zaoszczędzi czas rolnika.
 4. Ponowne podjęcie działań mających na celu zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz, aby wysokość stawek była znana  w dniu składania wniosku  i rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku a wysokość stawek dopłat do materiału siewnego były co roku wyższe, a nie niższe.
 5. Wystąpić do Wojewody o zwrot kosztów na poziomie wysokości za 1 godzinę płacy minimalnej (ok. 12 zł)  dla delegatów Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego pracujących w komisjach szacujących straty w gospodarstwach rolnych,  spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
 6. Podjąć działania, aby kryteria szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi były jednakowe  i obowiązywały w skali całego  kraju.
 7. W rozporządzeniu odnośnie szacowania szkód umieścić zapis „Do powierzchni  na której wystąpiła szkoda”.
 8. Przy szacowaniu szkód uwzględnić straty w środkach trwałych, które spowodowane zostały wystąpieniem niskich temperatur sięgających -30 stopni Celsjusza, utrzymujących się w okresie zimowym na terenie powiatu rawskiego. Temperatury te spowodowały duże straty w drzewostanie.
 9. Podjąć działania, aby środki finansowe z budżetu państwa niewykorzystane na dopłaty do ubezpieczeń rolnych, zostały przesunięte na pomoc gospodarstwom poszkodowanym wskutek niekorzystnych działań atmosferycznych.
 10. Podjąć działania, aby rekompensaty za straty spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nie były tylko w formie kredytów na wznowienie produkcji,  ale także w formie bezzwrotnej pomocy finansowej.
 11. Wniosek o wcześniejsze przygotowanie dopłat do ubezpieczeń  upraw na przyszły rok tak,  żeby polisy były już zawarte przed ewentualnymi niekorzystnymi działaniami atmosferycznymi bo obowiązuje okres karencji.
 12. Wniosek o wbudowanie tablicy pamiątkowej w nowo budowanym budynku Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego przy ul. Beskidzkiej z nazwiskami wszystkich członków Walnego Zgromadzenia IRWŁ V kadencji, którzy podjęli uchwałę o budowie nowej siedziby

12 czerwca br. powyższe wnioski zostały przesłane do Wojewody Łódzkiego - Zbigniewa Rau i Prezesa KRIR - Wiktora Szmulewicza w celu rozpatrzenia i dalej realizacji. 

O Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Łódzkich Wiadomościach Dnia