VII w V kadencji Walne Zgromadzenie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

Przedstawiciele rolników z całego województwa łódzkiego spotkali się w sobotę 26 maja 2018 roku na VII już w V kadencji Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego by dyskutować o aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Walne Zgromadzenie IRWŁ odbyło się w sali konferencyjnej Rynku Hurtowego „Zjazdowa” S.A. z którym Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego współpracuje, również w zakresie promocji produktów rolnych. W spotkaniu uczestniczyli Przewodniczący i Delegaci Rad Powiatowych IRWŁ oraz zaproszeni goście. Na Walne Zgromadzenie IRWŁ przybyli: Artur Dunin – Poseł na Sejm RP, Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych - Robert Nowak, Łódzki Wojewódzki Lekarz Weterynarii – dr Roman Owecki, Grzegorz Franczak – z-ca Dyrektora ARiMR OR w Łodzi, Jeremiusz Kulisiewicz z-ca Dyrektora KOWR OT w Łodzi,  Andrzej Górczyński – z-ca Dyrektora KRUS OR w Łodzi oraz Anna Bieniawska – Dyrektor Biura Regionalnego TUW „TUW” w Łodzi. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ. Reprezentanci instytucji współpracujących z IRWŁ przedstawili Walnemu Zgromadzeniu IRWŁ informacje dotyczące bieżących problemów z jakimi spotykają się w naszym województwie. Rober Nowak – Członek Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych przedstawił sprawozdanie z działalności KRIR. Jerzy Kuzański – Dyrektor Biura IRWŁ przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu za okres od VI do VII w V kadencji Walnego Zgromadzenie IRWŁ, w tym sprawozdanie z zakresu działań związanych z budową budynku administracyjno-szkoleniowego przy ulicy Beskidzkiej nr 124 w Łodzi. Piotr Kociołek – Prezes Sam-Rol Sp. z o.o. przedstawił sprawozdanie z działalności spółki.  

Zgromadzeni przedstawiciele samorządu rolniczego dyskutowali na temat zagrożenia wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń. Zadania związane z bioasekuracją powodują zwiększenie nakładów na produkcję trzody chlewnej, a co za tym idzie wzrostu rolniczych zobowiązań. Istnieje zagrożenie likwidacji produkcji trzody chlewnej w mniejszych i mniej zasobnych gospodarstwach. Zaznaczono, że zaistniała sytuacja nie jest winą rolników i rząd powinien zastanowić się nad rozwiązaniami, w tym rekompensatami za utracone źródło dochodu. Podniesiono też jeden z postulatów rolniczych protestów o monitorowanie cen na produkty rolnicze, a także kontrolę owoców, warzyw, zbóż i mięsa sprowadzanych do Polski.  Rolnicy skarżyli się również na bałagan związany z ustawą Prawo łowieckie i utrudnienia w procedurach związanych z likwidacją szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Rozmawiano o prawie wodnym z którego wynikają dodatkowe obciążenia dla rolnictwa, jak również o restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych. Przedstawiciele rolników z województwa łódzkiego prosili o zmianę procedur związanych z zachowaniem obszarów EFA (Rolnik ma obowiązek utrzymania międzyplonów do 1 października. Zaoranie nawet jeden dzień przed 1 października grozi sankcjami.). Podnoszono problem ustawy odorowej i jej wpływu na obszary wiejskie oraz konieczności opracowania we wszystkich gminach planów zagospodarowania przestrzennego i wsparcie tego działania ze strony budżetu państwa. Zwracano uwagę na problem opłat licencyjnych pobieranych przez Agencję Nasienną w Lesznie, w tym także pobierania opłat za nasiona z własnej produkcji oraz konieczności podwyższenia stawki do materiału siewnego. Apelowano o wyrównania dopłat dla polskich rolników, a także apelowano o jak najszybsze przekazywania dopłat, aby rolnicy mogli otrzymane pieniądze zainwestować w zakup niezbędnych środków do produkcji (nawozy, zwiększone ilości paliwa, środki ochrony roślin, itp.). Przedstawiciele rolników z województwa łódzkiego często zwracali uwagę na utrudnienia w kwestii zakupu ziemi i konieczności nowelizacji ustawy (potrzeba zwiększenia z 0,30 ha do co najmniej 2 ha bez obowiązku dostarczania opinii z izby rolniczej i ośrodka doradztwa rolniczego). Apelowano o zwiększenie ilości kredytów inwestycyjnych i niskooprocentowanych dla rolników, a przede wszystkim podniesienie kwoty zwrotu podatku akcyzowego do paliwa rolniczego ze względu na wzrastające ceny paliw.

W czasie obrad, Walne Zgromadzenie IRWŁ udzieliło absolutorium Zarządowi IRWŁ w składzie: Bronisław Węglewski – Prezes IRWŁ, Andrzej Komala – Wiceprezes IRWŁ, Członkowie Zarządu: Ewa Bednarek, Mariusz Cheba, Dariusz Kowalczyk. VII w V kadencji Walne Zgromadzenie IRWŁ podjęło następujące uchwały:

nr  1/V/V/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu.

nr  2 /V/V/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  Zarządu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności finansowej za rok  2017.

nr 3/V/V/18 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z działalności za rok 2017.

nr 4/V/V/18 w sprawie udzielenia absolutorium dla  Zarządu Izby  Rolniczej Województwa Łódzkiego.

nr 5/V/V/18 w sprawie uchwalenia budżetu Izby Rolniczej Województwa  Łódzkiego na rok 2018.

Uchwały

Wnioski podjęte na VII/V Walnym Zgromadzeniu Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

  1. Ponownie podjąć działania w sprawie zwiększenia limitu i  stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  Zaproponowano zwiększenie limitu do 100 litrów na hektar szczególnie  głównie  w gospodarstwach prowadzących produkcję zwierzęcą. 
  2. Ponowne podjęcie działań mających na celu zmianę zasady określenia stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz aby wysokość stawek była znana w dniu składania wniosku  i rolnik otrzymywał zwrot w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku a wysokość  stawek dopłat do materiału siewnego były co roku wyższe a nie niższe.
  3. Uproszczenie procedur przy zatrudnianiu cudzoziemców w rolnictwie poprzez przywrócenie oświadczeń i systemu obowiązujących tak jak przy zatrudnianiu osób w przedsiębiorstwach.
  4. Wystąpić do Państwowego Gospodarstwa Wodne Wody Polskie-Nadzór Wodny Wieruszów o pilną konserwację – odtworzenie Strugi „Zamość”- powiat wieruszowski. W poprzednich latach struga nie była konserwowana.