W sprawie wypłat de minimis dla sadowników

W związku z ograniczeniami w handlu międzynarodowym, a w szczególności rosyjskim embargiem, sadownicy mogli skorzystać z pomocy de minimis 800 zł na 1 ha powierzchni owocujących w 2014 r. sadów jabłoniowych. Jednocześnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała, że producent rolny nie może równolegle uzyskać pomocy do jabłek z Agencji Rynku Rolnego z tytułu strat poniesionych w związku z embargiem rosyjskim i ubiegać się o pomoc na jabłka z ARiMR. Z kolei w komunikacie na stronie MRiRW można było przeczytać, że producenci jabłek, którzy ponieśli straty z powodu nałożenia przez Rosję embarga mogą otrzymać wsparcie także w Agencji Rynku Rolnego.

Wielu sadowników nie złożyło wniosków o pomoc de minimis, lub po złożeniu wniosków wycofywali je, a ci którzy dostali już pieniądze od ARiMR oddawali je. W roku 2015 okazało się, że te dwa programy jednak ze sobą nie kolidują i ci którzy skorzystali z pomocy de minimis mogli również oddawać owoce do organizacji charytatywnych. Rolnicy informuję, że teraz kilkuset sadowników wprowadzonych w błąd stara się od ARiMR o wypłatę pomocy de minimis. Niestety z informacji od nich uzyskanych wynika, że ARiMR z każdym z nich inaczej postępuje - niektórym zwraca należną sumę pieniędzy, innym odmawia twierdząc, że powinni na piśmie uzasadnić wcześniejszą przyczynę rezygnacji lub że zbyt wcześnie wycofali swoje wnioski o pomoc.

W związku z powyższym w marcu br. Zarząd KRIR wystąpił w tej sprawie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Resort rolnictwa w odpowiedzi poinformował, że w związku ze stanowiskiem Komisji Europejskiej, iż producenci jabłek, którzy skorzystali z pomocy de minimis mogą uczestniczyć w trzeciej transzy mechanizmu nadzwyczajnego wsparcia sektora owoców i warzyw wynikającego z wprowadzenia rosyjskiego embarga, część producentów jabłek podjęła działania w celu w celu odzyskania zwróconej pomocy.

Powyższa pomoc przyznawana była producentom rolnym w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm). Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego istnieje możliwość wypłaty zwróconych środków pod warunkiem spełniania przesłanek wynikających z jego przepisów.

Określenie warunków wypłaty pomocy finansowej wymagało analizy w zakresie:

wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej, w sytuacji gdy w związku ze zwrotem środków finansowych została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie (przepisy kpa),

sposobu postępowania w sytuacji, gdy w związku ze zwrotem środków finansowych nie została wydana decyzja administracyjna uchylająca decyzję przyznającą pomoc i umarzająca postępowanie oraz

charakteru pomocy udzielanej producentom rolnym i związanymi z tym obowiązkami podmiotu udzielającego pomoc (przepisy ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej).

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że pomoc przyznawana była w drodze decyzji Kierownika Biura Powiatowego wydawanej w trybie przepisów wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, MRiRW poinformowało, że ze względu na indywidualny charakter każdej sprawy, nie ma możliwości potraktowania wszystkich beneficjentów jednolicie, gdyż każdy przypadek wymaga oddzielnego rozpatrzenia.