Zmiany w rolnictwie ekologicznym PROW 2014-2020

30 kwietnia 2016 r. weszło w życie znowelizowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (do pobrania>>>).

Podstawowa zmiana dotyczy tego, że do wniosku o przyznanie płatności ekologicznej rolnik składa oświadczenie, że ma tytuł prawny do gruntu wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, do którego ubiega się o przyznanie tej płatności, w którym wskazuje, z czego wywodzi ten tytuł prawny. W 2016 r. oświadczenie to należy złożyć w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 r., na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kolejne zmiany mają na celu dostosowanie przepisów wykonawczych do ustawy o nasiennictwie.

Ponadto zmianie uległ wykaz roślin, do których przysługują dopłaty w ramach poszczególnych pakietów.

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych (opinia KRIR do pobrania>>>) w załączniku do rozporządzenia wykaz roślin objętych płatnością ekologiczną został uzupełniony o następujące uprawy: seradela uprawna, koniczyna białoróżowa, lucerna chmielowa, wyka siewna i seradela uprawna w Pakiecie 1 „Uprawy rolnicze w okresie konwersji”  1 i Pakiecie  7 „Uprawy rolnicze po okresie konwersji”. W Pakiecie 5 „Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji” i Pakiecie11 „Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji” dodano wykę kosmatą.

(Źródło: KRIR)