KRUS: wysokość składki w I kwartale 2020 r.

Rada Ubezpieczenia Społecznego Rolników ogłosiła wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2020 r. - wynosi ona 42,00 zł. Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie. Podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w I kwartale 2020 r. stanowić będzie 10% obowiązującej we wrześniu br. emerytury podstawowej (938,97), tj.

Decyzje Rady Ministrów

10 grudnia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła trzy projekty ustaw przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego, tj.: projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa; projekt ustawy o ochronie roślin przed agrofagami; projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Rolniczy handel detaliczny - wnioski do 20 grudnia

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski na tzw. małe przetwórstwo można składać do 20 grudnia 2019 r.  Rolniczy handel detaliczny (RHD), umożliwia rolnikowi sprzedaż żywności wyprodukowanej i przetworzonej we własnym gospodarstwie bezpośrednio konsumentowi. Odbywa się to z pominięciem pośredników, co pozwala uzyskiwać lepsze ceny za sprzedawane produkty rolno-spożywcze.

Rolniczy handel detaliczny: wnioski do 20 grudnia

W piątek 20 grudnia br. upływa termin na złożenie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o pomoc w rozwoju lub podjęciu działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego.  Wsparcie na tzw. małe przetwórstwo finansowane jest z PROW 2014-2020.  O pomoc w Agencji mogą ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie,  ubezpieczeni w KRUS z mocy ustawy w pełnym zakresie, którzy już prowadzą lub zamierzają prowadzić działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD).

Wyjazd na ferie zimowe dla dzieci rolników

Wypoczynek zimowy dla dzieci rolników, uprawnionych do świadczeń KRUS, dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Termin wyjazdu: 12-01-21.01.2020r.                

Wiek uczestników: (urodzone po 1 stycznia 2004r.)

Miejsce wypoczynku: Dom Wczasowy „ Bernadeta”, ul. Jana Pawła II 362 b, 34-425 Biały Dunajec

Koszt: 520 zł

Organizator wypoczynku zapewnia:

Badanie statystyczne z zakresu rolnictwa 1 - 23.12.2019 r.

W dniach od 1 do 23 grudnia 2019 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B)

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S)

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały objęte ww. badaniami mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

Strony

Subskrybuj Izba Rolnicza RSS